ASOCIACE LETIŠŤ
ČESKÉ REPUBLIKY

oddělovač

Asociace letišť České republiky je nezisková a nepolitická organizace, která zastupuje ( ochraňuje) zájmy provozovatelů a vlastníků letišť, provozovatelů a vlastníků heliportů, provozovatelů a vlastníků ploch SLZ, dodavatelů zařízení a služeb pro letiště, leteckých provozovatelů a letectví jako celku.

Asociace letišť České republiky byla založena v únoru 2013 a k její úřední registraci došlo 01.01.2014. V souvislosti s účinností novely občanského zákoníku následně byla upravena její právní subjektivita z občanského sdružení na spolek.

Asociace letišť České republiky zastupuje zájmy svých členů zejména v rámci jednání s příslušnými orgány, a to jak na národní, tak na mezinárodní úrovni.

„Zajišťujeme včasné informování členů o připravovaných změnách legislativy a právních předpisů, které mohou mít vliv na předmět činnosti jednotlivých členů asociace, a to jak na národní, tak evropské úrovni,“ přibližuje prezident asociace Petr Švrček.

Asociace letišť České republiky vyvíjí vlastní iniciativu v rámci vytváření legislativy, kdy předkládá vlastní legislativnínávrhy/ podněty do řízení, jejichž účelem je sníženínegativních dopadů na předmět činnosti jednotlivých členů.

V neposlední řadě Asociace letišť České republiky informuje veřejnost o kladných přínosech letišť, letecké infrastruktury a letectví obecně.

Novinky

13.3.2017
Asociace letišť ČR z. s. se znepokojením sleduje aplikační praxi Úřadu pro civilní letectví, který ve většině případů nerespektuje platnou právní úpravu a odmítá ve věcech žadatelů o licenci podle § 27 odst. 3 zákona o civilním letectví udělovat licenci (povolení) k provozování letiště a straní tak stávajícím provozovatelům letiště, jimž je takto licence zachována. Činí tak jak v případech, kdy provozovatel pozbyl souhlas vlastníka letiště a letištních pozemků (například letiště Líně, letiště Příbram) k provozování letiště, tak i v případech, kdy takový provozovatel souhlas vlastníka letiště a letištních pozemků k provozování letiště nikdy ani neměl. Praxe Úřadu pro civilní letectví je přitom velmi nejednotná, neboť v některých případech žádosti vlastníka letiště a letištních pozemků Úřad vyhověl (a stávajícímu provozovateli povolení odebral), v jiných však nikoli. Praxe Úřadu je nejednotná i co do rozsahu požadavku na doložení právního titulu k letištním pozemkům, kdy v případech některých letišť Úřad pro civilní letectví vyžaduje po žadateli o licenci k provozování letiště, který je vlastníkem letištních pozemků, aby ještě před udělením licence doložil vypořádání vztahů ke všem letištním pozemkům (ač v případě žádosti dle § 27 odst. 3 zákona je tento požadavek nezákonný) a v jiných případech takový požadavek nemá. Popřípadě udělí licenci na časově omezené období, kdy žadatel o licenci pak má prostor, a to již v postavení provozovatele letiště, vztahy k chybějícím letištním pozemkům vypořádat, ať již uzavřením příslušných dohod nebo iniciací řízení o zřízení věcného břemene provozování letiště podle zákona o civilním letectví.
7.2.2017
Asociace letišť ČR z. s. vítá novelizaci občanského zákoníku provedenou zákonem č. 460/2016 Sb. Podle ní má být najisto postaveno, že tzv. liniové stavby jsou samostatnou věcí, a nejedná se tedy o součást pozemku. To platí i pro stavby a jiná technická zařízení, která s tzv. liniovými stavbami provozně souvisí. Tzv. liniovými stavbami jsou mimo jiné právě také stavby na letištích, například vzletová a přistávací dráha, pojezdová dráha apod.
25.6.2016
Asociace letišť ČR z. s. podporuje pozměňovací návrhy obsažené v usnesení hospodářského výboru č. 291 ze 40. schůze dne 22.6.2016 (tisk 747/3). Asociace letišť ČR z. s. reflektuje, že stávající aplikační praxe Úřadu pro civilní letectví a ministerstva dopravy velmi straní stávajícím provozovatelům letišť, a to ve sporech s vlastníky letišť, letištních staveb a letištních pozemků. Návrh novelizace ustanovení § 27 odst. 3 zákona o civilním letectví a jeho vazby na ustanovení § 30 odst. 2 zákona o civilním letectví jde proto správným směrem, pokud se sice drží platné právní úpravy, avšak zpřesňuje ji, aby vyloučil její nesprávnou aplikaci. Zpřesněno má být především ustanovení § 27 odst. 3 zákona o civilním letectví. To dává většinovému vlastníku letiště přednostní právo žádat o udělení licence k provozování letiště. Úřad pro civilní letectví však udělení licence podmiňuje splněním také dalších podmínek, které jsou s největší pravděpodobnostní nezákonné, což vede k mnoha sporům. Novelizace by měla vést k napravení stávající nejednotné a z podstatné části nezákonné aplikační praxe Úřadu pro civilní letectví ve věcech žadatelů o licenci podle § 27 odst. 3 zákona o civilním letectví.
23.6.2016
Asociace letišť ČR z. s. zásadně nesouhlasí s postupem ministerstva dopravy, které se prostřednictvím pozměňovacího návrhu poslance Václava Snopka (KSČM) opět snaží dostat do hry již odmítnuté návrhy na omezení práv většinových vlastníků letišť a na stanovení možnosti vyvlastnit pozemky a stavby na letištích ve vlastnictví těchto vlastníků ve prospěch provozovatelů letišť. Ministerstvo dopravy se tímto postupem snaží obejít nesouhlasné stanovisko ministerstva obrany a Vlády ČR. Schválením návrhu poslance Snopka (fakticky však ministerstva dopravy) by mohlo dojít k vyvlastnění stávajících vlastníků letišť, a to včetně České republiky, která je jedním z významných vlastníků letišť.
20.4.2016
Asociace letišť ČR z. s. kritizuje návrh ministerstva dopravy, který je v rozporu se zájmy České republiky a dalších vlastníků letišť, letištních staveb a letištních pozemků, a který se snaží do zákona o civilním letectví protlačit široké možnosti vyvlastnění pozemků a staveb vlastníků letišť ve prospěch provozovatelů letišť. Současně zásadně omezuje práva stávajících většinových vlastníků letišť, a to včetně České republiky jako jednoho z významných vlastníků letišť. Záměr ministerstva dopravy pokládá asociace za mimořádně nešťastný a současně za protiústavní.
oddělovač

ASOCIACE LETIŠŤ

Hybernská 1009/24, 110 00 Praha 1
+420 604 834 080
info@alcr.cz